Řád školy
Základní škola a Mateřská škola Růžená,
příspěvková organizace

Ustanovení pro žáky a rodiče:
a) Práva žáků
Žák má právo:
1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu
2. Na odpočinek a volný čas
3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
4. Na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.  Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím a zaměstnancům školy.
5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými  jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy.
7. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.
8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakékoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu).
9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.
10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

 

b) Chování žáka
1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem  ´´Dobrý den´´.
3. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele.
4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O přestávkách se mohou volně pohybovat po třídě a horní chodbě. Musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti.
5. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování.
6. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Na cvičení se přezouvají do vhodné sportovní obuvi.
7. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také cennosti cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz.
8. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli.
9. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je žákům školy zakázáno.
10. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.
11. Žák pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům.
12. Žák je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.

c) Docházka do školy
1) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází nejpozději v 7:45, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
2) Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do dvou dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit lze žáka i telefonicky. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na více dní ředitelka školy.
3) V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.
4) V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
5) Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.

d) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami:
1) Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
2) Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozený všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
3) Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.


e) Vnitřní režim školy
1) Škola je otevřená pro vstup žáků navštěvujících tanní školní družinu od 6,30 hod. do 7,30 hod. Ostatní žáci vstupují do školy od 7,30 hod. do 8,00 hod.
2) Žáci vstupují do školy 15 minut před začátkem vyučování.
3) Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě, nebo odchází do školní družiny.
4) Žáci se ve škole přezouvají
5) Dozor na žáky vykonávají tyto osoby v následujícím čase a prostoru:
f) Rodiče žáků
1) Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u třídního učitele v dohodnuté době.
2) Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u ředitelky školy.
3) Omlouvání dítěte viz. část c) Docházka do školy

Datum vydání: 1.9.2012
Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne:  31.8.2012
Mgr. Zuzana Krejčová
ředitelka školy